مطالب مربوط به: چک بهتر است یا سفته؟

آشنایی با تفاوت های مهم و اساسی سفته و چک

تفاوت چک و سفته چیست؟

دنیای اطلاعات: سفته و چک هر دو سند تجاری هستند و مقررات حاکم بر آنها در مواد ۲۲۳ به بعد قانون تجارت آمده است و هر دو جایگزینی محسوب می شموند برای پرداخت های احتمالی در آینده در عین حال این دو سند تجاری تفاوت های زیادی با هم دارند …

ادامه مطلب »