دوبلور

دوبله یا دوبلاژ در فیلم، قرار دادن صدای افرادی دیگر (به نام دوبلور یا دوبلر) به‌جای صدای اصلیِ بازیگران و یا شخصیت‌هاست. دوبله اغلب با تغییر زبان فیلم همراه است.