مطالب از سراسر وب

نام های زیبای خدا + معنی و حساب ابجد

دنیای اطلاعات: اسم های خدا در قرآن کریم مجموعه‌ای بیش از ۲۰۰ نام است که ذکر شده‌اند و اصطلاحا ، ۹۹ تای آن «اسماء الحسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام های خدا ، شامل صفات و کلمه‌های مرکب ، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند ، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو) ۹۹ عدد هستند.
نام های خداونداین اسماء را به سه گروه تقسیم کرده‌اند: جمالی، جلالی و مشترک. اسماء جمالی که ۴۵ تا هستند برای کسب رحمت و روزی به کار می‌روند ، اسماء جلالی که ۲۲ تا هستند ، برای ایجاد عداوت و از میان بردن حریف به کار می‌آیند و اسماء مشترک که آنها هم ۲۲ اسم هستند بسته به نیت ، خاصیت هر دو گروه قبلی را دارند.
از میان این ۹۹ نام‌ ، ۸۵ تای آن مستقیما در قرآن ذکر شده است. اما تعدادی از این نام‌ها مستقیما در قرآن وجود ندارد. بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا ۲۰۰ مورد از این نام‌ها را یافته‌اند.
باید توجه داشت هیچ مرجعی که فهرست یکسانی از ۹۹ نام نیکی خدا را به ترتیب در خود ذکر کرده باشد وجود ندارد.
عموما بر سر اغلب این اسمها با هم توافق دارند ؛ هر چند که در مورد تعدادی از آن‌ها همچنان اختلاف وجود دارد.

این ۹۹ نام عبارتند از:

ردیف عربی فارسی ابجد
۰۰۱ الرحمن بخشاینده ۲۹۸
۰۰۲ الرحیم مهربان ۲۵۸
۰۰۳ الملک پادشاه ۹۰
۰۰۴ القدوس مقدس ۷۰
۰۰۵ السلام درود ۱۳۱
۰۰۶ المؤمن اطمینان دهنده ۱۳۶
۰۰۷ المهیمن نگهدارنده ۱۴۵
۰۰۸ العزیز باشکوه ۹۴
۰۰۹ الجبار توانگر ۲۰۶
۰۱۰ المتکبر بسیار بزرگ ۶۶۲
۰۱۱ الخالق آفریننده ۷۳۱
۰۱۲ البارئ درست ۲۱۳
۰۱۳ المصور نگارگر ، صورتگر ۳۳۶
۰۱۴ الغفار همیشه بخشاینده ۱۲۸۱
۰۱۵ القهار فروکاهنده ۳۰۶
۰۱۶ الوهاب نیک بخشاینده ۱۴
۰۱۷ الرزاق همیشه روزی دهنده ۳۰۸
۰۱۸ الفتاح گشاینده (پیروزکننده) ۴۸۹
۰۱۹ العلیم داناترین ۱۵۰
۰۲۰ القابض میراننده ۹۰۳
۰۲۱ الباسط گستراننده ، فراخ کننده روزی ۷۲
۰۲۲ الخافض پست کننده ، خوار کننده ۱۴۸۱
۰۲۳ الرافع (به سوی خود) بالا برنده ۳۵۱
۰۲۴ المعز عزیزکننده ۱۱۷
۰۲۵ المذل خوارکننده ۷۷۰
۰۲۶ السمیع شنواترین ۱۸۰
۰۲۷ البصیر بیناترین ۳۰۲
۰۲۸ الحکم دادگر ۶۸
۰۲۹ العدل بینهایت عادل ۱۱۴
۰۳۰ اللطیف آنکه بر بندگانش لطف دارد ۱۲۹
۰۳۱ الخبیر آگاهترین ۸۱۲
۰۳۲ الحلیم بسیار بردبار ۸۸
۰۳۳ العظیم بیانتها ۱۰۲۰
۰۳۴ الغفور بسیار بخشاینده ۱۲۸۶
۰۳۵ الشکور بسیار سپاسگذار ۵۲۶
۰۳۶ العلی بلند مرتبه ۱۱۰
۰۳۷ الکبیر بزرگترین ۲۳۲
۰۳۸ الحفیظ نگهدارنده ۹۹۸
۰۳۹ المقیت خوراک دهنده ۵۵۰
۰۴۰ الحسیب شمارنده ۸۰
۰۴۱ الجلیل بسیار گرانقدر ۷۳
۰۴۲ الکریم بسیار بخشنده ۲۷۰
۰۴۳ الرقیب نگهبان ، بیننده و آماده ۳۱۲
۰۴۴ المجیب پاسخگو ۵۵
۰۴۵ الواسع گسترده ، پهناور ۱۳۷
۰۴۶ الحکیم فرزانه ، بسیار خردمند ۷۸
۰۴۷ الودود دوست ۲۰
۰۴۸ المجید بسیار لایق ستایش ۵۷
۰۴۹ الباعث برانگیزنده مردگان ۵۷۳
۰۵۰ الشهید بیننده ۳۱۹
۰۵۱ الحق راست ، درست ۱۰۸
۰۵۲ الوکیل وکیل ۶۶
۰۵۳ القوى پرزور ۱۱۶
۰۵۴ المتین سخت (و نیز پاینده) ۵۰۰
۰۵۵ الولى دوست ، یار و نگهبان ۴۶
۰۵۶ الحمید ستوده ۶۲
۰۵۷ المحصى شمارنده ۱۴۸
۰۵۸ المبدئ نخستین آفریننده ۵۶
۰۵۹ المعید بازگرداننده ، دوباره زنده کننده ۱۲۴
۰۶۰ المحیى زندگی بخش ، هستی بخش ۶۸
۰۶۱ الممیت میراننده ، نابود کننده ۴۹۰
۰۶۲ الحی زنده ۱۸
۰۶۳ القیوم قائم به ذات پاینده ۱۴۶
۰۶۴ الواجد یابنده ۱۴
۰۶۵ الماجد بزرگوار ۴۸
۰۶۶ الواحد یکتای بیهمتا ۱۹
۰۶۷ الاحد یگانه (خدایی جز او نیست) ۱۳
۰۶۸ الصمد بینیاز ۱۳۴
۰۶۹ القادر توانا ۳۰۵
۰۷۰ المقتدر تعیین کننده (قضا و قدر) فراتر ۷۴۴
۰۷۱ المقدم فراپیش کشنده ۱۸۴
۰۷۲ المؤخر فراپس دارنده ۸۴۶
۰۷۳ الأول نخستین ، اول پدیدارکننده وجود ۳۷
۰۷۴ الأخر واپسین ، آخر فناکننده موجود ۸۰۱
۰۷۵ الظاهر آشکار (پدیدار ، هویدا) ۱۱۰۶
۰۷۶ الباطن پنهان ، همه دربرگیرنده ۶۲
۰۷۷ الوالی کاردار ۴۷
۰۷۸ المتعالی خود ستوده ۵۵۱
۰۷۹ البر نیکوترین ۲۰۲
۰۸۰ التواب همیشه توبه پذیر ۴۰۹
۰۸۱ المنتقم دادستان ۶۳۰
۰۸۲ العفو درگذرنده ، ناپدیدکننده گناهان ۱۵۶
۰۸۳ الرؤوف بسیار دلسوز و مهربان ۲۸۶
۰۸۴ مالک الملک فرمانروای جهان ۲۱۲
۰۸۵ ذوالجلال و الاکرام دارای شکوه و بخشش
۰۸۶ المقسط عادل ۲۰۹
۰۸۷ الجامع گردآورنده ۱۱۴
۰۸۸ الغنى توانگر ۱۰۶۰
۰۸۹ المغنى بینیاز کننده ، بسنده ۱۱۰۰
۰۹۰ المانع بازدارنده ۱۶۱
۰۹۱ الضار آزار دهنده ۱۰۰۱
۰۹۲ النافع سودمند ۲۰۱
۰۹۳ النور روشنی ۲۵۶
۰۹۴ الهادی رهنما ۲۰
۰۹۵ البدیع سنجش ناپذیر ، آفریننده ۸۶
۰۹۶ الباقی ماندگار و واگردان نشدنی ۱۱۳
۰۹۷ الوارث وارث ۷۰۷
۰۹۸ الرشید راهنما ، آموزگار و دانای بیخطا ۵۱۴
۰۹۹ الصبور شکیبا ۲۹۸

عده ای اعتقاد بر این دارند که نام های خدا ۹۹ تا نیست ، بلکه ۱۰۰ نام است . که آن اسم آخر ، اسم اعظم است و هیچکس آن را نمی داند (با بر زبان آوردن آن هر خواسته گوینده برآورده خواهد شد).

در آیات زیر به وجود نامهای نیکو برای خداوند اشاره شده است :

سوره طه آیه ۸ – الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی
او خداییست که نیست جز او خدایی ، همان‌که دارای نام‌های نیکوست

سوره اعراف آیه ۱۸۰ – و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها
او نام‌های نیکویی دارد ، پس به آن‌ها بخوانیدش

دیگر نام‌های خدا در قرآن

نامهای دیگری برای خداوند در قرآن یافت می‌شود اما جزء لیست ۹۹ نام نیکوی معروف خداوند ذکر نشده است .

لیست زیر شامل نام‌هایی است که در لیست آن ۹۹ نام قرار ندارند:

ردیف عربی فارسی
۰۰۱ المالک صاحب یا دارنده هر چیز
۰۰۲ الملیک مالک همیشگی
۰۰۳ ذو الفضل العظیم دارای لطف و شان بیکران
۰۰۴ ذو انتقام صاحب انتقام (منسوب به انتقام گیرنده)
۰۰۵ شدید العقاب سخت کیفر (مجازات کننده شدید)

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

2 نظر

  1. سلام به نظرم ابجد کلمه “قدوس” رو اشتباه نوشتید . فکر کنم میشه ۱۷۰.

  2. ابجد ۷۱ ذکرش چی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.