مطالب مربوط به: تشخیص شخصیت از روی پیشانی

تشخیص شخصیت افراد از چهره فرد

چهره خوانی

چهره خوانی به این معناست که شما فـقـط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خوانی وجـود دارد. ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.

ادامه مطلب »