مطالب مربوط به: face reading

تشخیص شخصیت افراد از چهره فرد

چهره خوانی

چهره خوانی به این معناست که شما فـقـط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خوانی وجـود دارد. ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.

ادامه مطلب »