تست هوش عددی ۵

دنیای اطلاعات: با توجه به جملات داده شده، به جای علامت سوال، عدد صحیح را جایگزین کنید.

تست هوش عددی 5

جواب

جواب

پاسخ: ۱۳۰

شرح: اگر خوب دقت کنیم می فهمیم که عدد اول به توان ۳ به علاوه عدد دوم برابر حاصل آورده شده خواهد بود.

۱^۳+۱ = ۲
۲^۳+۲ = ۱۰
۳^۳+۳ = ۳۰
۴^۳+۴ = ۶۸
۵^۳+۵ = ۱۳۰