خارج کردن جن از وجود یک دختر ترک +۱۸

دنیای اطلاعات: در این کلیپ که به زبان ترکی آذربایجانی هست
یک دختر که وی را جادو کرده اند
با خواندن قرآن جن را خارج کرده و خود جن را هم مسلمان میکند
خیلی جالب هست حتما نگاه کنید.