راضیه سادات هاشمی مجری رادیو جوان در همایش برجام

دنیای اطلاعات: میزبانی فعالین اقتصاد غیردولتی از رئیس جمهور و هیئت دولت در آغاز برجام

از سمت چپ: راضیه سادات هاشمی - دکتر ربیعی وزیر کار - دکتر سیف مدیرعامل بانک مرکزی - وزیر صنعت و معدن
از سمت چپ: راضیه سادات هاشمی – دکتر ربیعی وزیر کار – مدیرعامل بانک مرکزی – وزیر صنعت و معدن

اجرای برجام

اجرای برجام

اجرای برجام

اجرای برجام

اجرای برجام

اجرای برجام