اثر مفید فعالیت ورزشی بر بیماری قلبی زنان

دنیای اطلاعات: فواید تمرینات فعالیت ورزشی در بیماران قلبی روشن است. بیماری های قلبی و عروقی یک از دلایل شایع مرگ و میر در جهان است، به همین دلیل زمینه بسیاری از تحقیقات و مورد توجه محققین می باشد. به تازگی مطالعه ای در American College of Cardiology: Heart Failure به چاپ رسیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تفاوت جنسیتی رابطه بین تمرینات ورزشی با دفعات بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. در واقع، در پژوهش حاضر سعی بر این بود تا اثر تمرینات ورزشی را بر اوج مصرف اکسیژن ( vo2pek) ارزیابی گردد. تا به حال مطالعات کمی در این زمینه بر روی زنان مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است.

اثرات مفید ورزش بر بانوان

بدین منظور، ۲۳۳۱ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی درجه ۲ و ۴ و نسبت کسر تزریقی بطن چپ کمتر از ۳۵ درصد در این مطالعه ارزیابی شدند. به منظور ارزیابی تفاوت جنسیتی، بیماران زن و مرد- هردو- در این پژوهش بررسی شدند. آزمودنی ها به ۴ گروه تقسیم شدند؛

۱- زنان مبتلا به نارسایی قلبی ( کنترل)،

۲- زنان مبتلا به نارسایی قلبی ( تمرینات ورزشی)،

۳- مردان مبتلا به نارسایی قلبی ( کنترل)،

۴- مردان مبتلا به نارسایی قلبی ( تمرینات ورزشی).

نوع تمرین ورزشی منتخب نیز در دو گروه ورزشی، پیاده روی در نظر گرفته شد. میزان پیاده روی و مقادیر اوج اکسیژن مصرفی آزمودنی ها قبل و پس از ۳ ماه دوره پژوهش سنجیده شد.
یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در ابتدای پژوهش، زنان اوج اکسیژن مصرفی کمری در مقایسه با مردان داشتند ( ۴/۱۳ در مقابل ۹/۱۴ میلی متر/دقیقه/کیلوگرم) و علاوه بر این حدود ۶ دقیقه کمتر از مردان پیاده روی می کردند ( ۳۵۳ در مقابل ۳۷۸ متر). پس از ۳ ماه پیاده روی مقادیر اوج اکسیژن مصرفی در مردان و زنان گروه تمرین ورزشی افزایش یافت ( ۲/۲±۸۸/۰ و ۷/۲± ۷۷/۰ به ترتیب در مردان و زنان).
محققین بر اساس یافته های حاصل از مطالعه به این نتیجه رسیدند که با وجود این که اثرات تمرینات ورزشی در زنان و مردان مبتلا به نارسایی قلبی بر تغییرات میزان اکسیژن مصرفی پس از ۳ ماه تفاوت معناداری را نشان نداد، ولی اثرات تمرینات ورزشی در زنان مبتلا به نارسایی قلبی نسبت به مردان، با کاهش بیشتری در میزان بستری شدن در بیمارستان و مقادیر مرگ و میر تام همراه بود.
نکته عملی: به طور معمول اثرات مفید فعالیت ورزشی هوازی در زنان غیرفعال به دلیل مقادیر هموگلوبین و حجم ضربه ای کمتر ( به دلیل حفره قلب کوچکتر) بیشتر از مردان غیرفعال است. با وجو این در پژوهش حاضر تنها تفاوت در معیارهای نهایی مطالعه (میزان بستری شدن و مقادیر مرگ و میر تام) گزارش شده است.

منبع: Ileana L. Piña, et al. JACC: Heart Failure, 2014